Algemene voorwaarden eMates


1. Deze voorwaarden

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij onze diensten aan je leveren.

1.2 Waarom je ze moet lezen. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat je je bij ons registreert. Deze voorwaarden vertellen je wie we zijn, hoe we diensten verlenen aan jou, hoe jij en wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie.


2. Informatie over ons en hoe je contact met ons kunt opnemen

2.1 Wie we zijn. Wij zijn eMates (‘Wij’). Wij zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 55638996 en gevestigd in Heemstede. Wij zijn een vennootschap onder firma en ons btw-nummer is 8517.97.362.

2.2 Hoe je contact met ons kunt opnemen. Je kunt contact met ons opnemen door te bellen met onze klantenservice op +31 (0) 23 751 35 76, via e-mail: support@emates.nl of per post: Postbus 576, 2100 AN Heemstede.

2.3 Hoe we contact met jou op kunnen nemen. Als we contact met je moeten opnemen, doen we dit telefonisch of schriftelijk via het e-mailadres dat je ons bij je registratie hebt verstrekt. Wanneer we in deze voorwaarden de woorden ‘schrijven’ of ‘geschreven’ gebruiken, kan dat ook e-mail betreffen.


3. De levering van onze diensten

3.1 Wanneer wij diensten leveren. We zullen onze diensten aan je leveren totdat deze zijn voltooid of je creditsaldo op is of vervalt (indien van toepassing), of de overeenkomst door jou wordt beëindigd zoals beschreven in artikel 4 of wanneer wij de overeenkomst beëindigen door je schriftelijk op de hoogte te stellen zoals beschreven in artikel 6.

3.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging die buiten onze macht ligt. Hoewel we ervoor zorgen dat elk bericht en elke foto wordt afgeleverd, kunnen er gevallen zijn waarbij het verzenden of afleveren van een bepaald bericht of foto niet mogelijk is vanwege factoren in een gevangenisinrichting waarover wij geen controle hebben, zoals:

3.2.1 een bericht of foto wordt afgewezen door een penitentiaire inrichting of detentiecentrum omdat deze niet voldoet aan ons beleid voor acceptabel gebruik; of

3.2.2 een penitentiaire inrichting of detentiecentrum maakt gebruik van het recht om geregistreerde gebruikers zonder kennisgeving toegang tot de dienst te weigeren; of

3.2.3 je bent door de rechtbank/politie/gevangenis gewaarschuwd dat het je verboden is om contact op te nemen met een specifieke ontvanger, in welk geval geen enkele correspondentie verzonden met behulp van onze diensten zal worden afgeleverd terwijl deze wel in rekening wordt gebracht.

3.3 Wat er gebeurt als je ons niet de vereiste informatie verstrekt. Bepaalde informatie hebben we van je nodig je berichten of foto’s voor je te kunnen bezorgen, zoals naam, adres en informatie over de ontvanger. Als je ons onvolledige of onjuiste informatie geeft, kunnen we ofwel de overeenkomst beëindigen (artikel 6.2 is hierop van toepassing) of een meerprijs van een redelijk bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor eventueel extra werk dat als gevolg daarvan nodig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of niet tijdig leveren van de boodschap(pen) als dit wordt veroorzaakt doordat je ons niet de informatie die wij nodig hebben binnen een redelijke tijd nadat wij hierom hebben gevraagd verstrekt. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om de locatie van de ontvanger te wijzigen als deze wordt overgeplaatst.

3.4 We kunnen de bezorging van berichten opschorten als je onvoldoende saldo hebt.Als er niet genoeg geld op je account staat om een bericht te versturen, zullen we dit niet kunnen bezorgen en kunnen we besluiten de overeenkomst te beëindigen.


4. Je recht om de overeenkomst te beëindigen

4.1 De overeenkomst beëindigen vanwege iets dat we hebben gedaan of gaan doen. Als je de overeenkomst beëindigt om een van de redenen die wordt uiteengezet in 4.1.1 tot en met 4.1.4 hieronder, eindigt de overeenkomst onmiddellijk en zullen wij je het volledige bedrag van het tegoed in je account dat niet is gebruikt terugbetalen en heb je mogelijk ook recht op compensatie. Deze redenen zijn:

4.1.1 wij hebben je verteld over een aanstaande wijziging in onze dienstverlening of deze voorwaarden waarmee je niet akkoord gaat;

4.1.2 wij hebben je verteld over een fout in de prijs of beschrijving van de diensten die je hebt besteld en je wilt er daarom vanaf zien;

4.1.3 wij hebben de levering van de diensten om technische redenen opgeschort, of je op de hoogte gebracht dat we ze om technische redenen, in elk geval voor een periode van meer dan 6 maanden, zullen opschorten; of

4.1.4 je hebt een wettelijk recht om de overeenkomst te beëindigen vanwege iets dat we verkeerd hebben gedaan.

4.2 Je recht uitoefenen om van gedachten te veranderen. Je hebt 14 dagen de tijd om van gedachten te veranderen gerekend vanaf de dag dat we je een e-mail sturen om te bevestigen dat we je bestelling accepteren. Zodra we echter diensten hebben geleverd, door bijvoorbeeld het versturen van een bericht namens jou, kun je niet meer van gedachten veranderen, zelfs als de annuleringsperiode nog loopt. Als je annuleert nadat we de dienstverlening zijn gestart, moet je ons betalen voor de geleverde dienst tot het moment waarop je ons vertelt dat je van gedachten bent veranderd.

4.3 Wanneer je niet het recht hebt om van gedachten te veranderen. Je hebt niet langer het recht om van gedachten te veranderen met betrekking tot onze bezorgdienst voor berichten, zodra je ons verzoekt om je bericht te verzenden, zelfs als de annuleringsperiode nog loopt.


5. Hoe je de overeenkomst met ons kunt beëindigen (ook als je van gedachten bent veranderd)

5.1 Vertel ons dat je de overeenkomst wilt beëindigen. Als je de overeenkomst met ons wilt beëindigen, kunt je ons dit laten weten door een van de volgende dingen te doen:

5.1.1 E-mail. E-mail ons op support@emates.nl. Stuur een e-mail vanaf het bij ons geregistreerde e-mailadres met de vraag om je account te sluiten.

5.1.2 Online. Vul het formulier op onze website in en mail het naar ons.

5.1.3 Per post. Print het formulier uit en stuur het per gewone post naar het adres op het formulier. Of schrijf ons op dit adres, inclusief details over wat je hebt gekocht, wanneer je het hebt besteld of ontvangen en je naam en adres.

5.2 Hoe wij je terugbetalen. We betalen je tegoed terug met de betaalmethode die je hebt gebruikt voor je betaling, tenzij anders overeengekomen. We kunnen echter kosten in rekening brengen, zoals hieronder beschreven.

5.3 Aftrek van terugbetalingen als je je recht uitoefent om van mening te veranderen.Als je gebruik maakt van je recht om van gedachten te veranderen, kunnen we van elke terugbetaling een bedrag aftrekken voor de levering van de dienst gedurende de periode waarvoor het werd geleverd, eindigend met het tijdstip waarop je ons vertelde dat je van gedachten was veranderd. Het bedrag zal in verhouding staan tot wat er is geleverd in vergelijking met wat er geleverd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Wanneer je terugbetaling zal plaatsvinden. We zullen eventuele terugbetalingen zo snel mogelijk aan je doen. Als je gebruik maakt van je recht op bedenkingen, wordt je geld terugbetaald binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je van gedachten bent veranderd.


6. Onze rechten om de overeenkomst te beëindigen

6.1 We kunnen de overeenkomst beëindigen als je de voorwaarden schendt. We kunnen de overeenkomst voor het bezorgen van berichten op elk gewenst moment beëindigen door je schriftelijk te berichten als:

6.1.1 wij een vordering van je bank ontvangen om je betaling terug te storten (je ontvanger zal dan ook geen berichten of foto’s ontvangen).

6.1.2 je niet, binnen een redelijke termijn nadat wij hierom hebben gevraagd, ons de informatie verstrekt die voor ons noodzakelijk is om de diensten te verlenen.

6.1.3 je je account gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden niet gebruikt voor het sturen van een bericht; je krijgt dan je tegoed niet terugbetaald.

6.1.4 als we een verzoek daartoe ontvangen van politie of justitie.

6.2 Je moet ons compenseren als je de overeenkomst verbreekt. Als we de overeenkomst beëindigen in de situaties die worden uiteengezet in artikel 6.1, zullen we het geld dat je vooraf hebt betaald niet vergoeden ter compensatie van de nettokosten die we zullen maken als gevolg van het feit dat je de overeenkomst verbreekt.


7. Als er een probleem is met de dienstverlening

Hoe je ons over problemen kunt vertellen. Als je vragen of klachten hebt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in artikel 2.2.


8. Prijs en betaling

Waar je de prijs van de dienstverlening vindt. Prijzen (inclusief btw) worden vermeld op de bestelpagina’s waarop je je bestelling hebt geplaatst. We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijs van de dienstverlening correct is.


9. Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade geleden door jou

9.1 Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens jou niet uit op een wijze die onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers, of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

9.2 Wij zijn tegenover jou aansprakelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot schade die ontstaat door opzet of grove nalatigheid onzerzijds tot maximaal het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.


10. Andere belangrijke voorwaarden

10.1 Je hebt onze toestemming nodig om je rechten aan iemand anders over te dragen.Je mag je rechten of je verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hiermee schriftelijk akkoord gaan. We kunnen onze rechten onder deze overeenkomst overdragen zonder jouw toestemming.

10.2 Niemand anders heeft rechten op grond van deze overeenkomst. Deze overeenkomst is tussen jou en ons. Geen enkel andere persoon heeft het recht welke van voorwaarden dan ook af te dwingen.

10.3 Als een rechtbank een deel van deze overeenkomst illegaal acht, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante instantie beslist dat een van hen onwettig is, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht.

10.4 Zelfs als we vertraging oplopen bij het afdwingen van deze overeenkomst, kunnen we het later nog afdwingen. Als we niet onmiddellijk erop aandringen dat je iets doet wat je op grond van deze voorwaarden moet doen, of als we vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen jou met betrekking tot je contractbreuk, betekent dat niet dat je die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip maatregelen te nemen.

10.5 Welke wetten van toepassing zijn op deze overeenkomst en waar je gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Op deze overeenkomst is Nederlands rechtbank van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Haarlem.


Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018