Algemene voorwaarden eMates

1. Inleiding
a. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de volledige inhoud van de websites onder de domeinnamen www.emates.nl en www.emailaprisoner.nl elk aangeduid als de “Website” en op alle correspondentie per e-mail tussen ons en jou. Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat je de website gebruikt. Door gebruik van de website geef je aan deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, ongeacht of je ervoor kiest om je bij ons te registreren of niet. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden kun je geen gebruik maken van de website. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitgegeven door eMates (geregistreerd in Nederland, KvK-registratienummer: 55638996, geregistreerd adres: Postbus 576, 2100 AN  Heemstede (“ons” “wij” onze”).

b. Je kunt toegang krijgen tot de meeste onderdelen van de website zonder je bij ons te registreren. Bepaalde onderdelen en diensten van de website zijn alleen toegankelijk indien je je bij ons registreert.

c. Voor elk onderdeel van de website word je geacht ten volle te hebben ingestemd met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet ten volle akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dien je de website direct te verlaten.

d. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde updaten. Je dient de website van tijd tot tijd voor gebruik te beoordelen op de op dat moment geldende voorwaarden, omdat ze bindend zijn voor je. Een aantal bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kan worden tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden van bepaalde webpagina’s.

2. Gebruik van de website
a. Lees de voorwaarden en bepalingen van het betreffende product of de dienst voordat je een transactie aangaat op de website.

b. Het is toegestaan onderdelen van de website te printen en te downloaden voor eigen gebruik op de volgende basis:

 1. documenten of gerelateerde afbeeldingen op de website worden niet gewijzigd;
 2. afbeeldingen op de website worden niet los van de begeleidende tekst gebruikt;

c. Tenzij anders vermeld zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de website (inclusief en zonder uitzondering foto’s en grafische afbeeldingen) eigendom van ons of onze licentiegevers. Volgens deze gebruiksvoorwaarden is elk gebruik van uittreksels van de website verboden, anders dan in overeenstemming met paragraaf 2b hierboven. Indien je je niet houdt aan de voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden wordt toestemming om de website te gebruiken automatisch beëindigd en dien je onmiddellijk alle gedownloade of geprinte uittreksels van de website te vernietigen.

d. Met inachtneming van paragraaf 2b, mag geen enkel onderdeel van de website  opgeslagen of gereproduceerd worden op een andere website of worden opgenomen op openbare of particuliere elektronische opslagsystemen of diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

e. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze gebruiksvoorwaarden zijn onder voorbehoud.

3. Toegang website
a. Hoewel wij ernaar streven ervoor te zorgen dat de website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als op enig moment om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde periode.

b. Toegang tot de website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of om redenen die buiten onze macht liggen.

4. Gegevens en gedrag bezoekers
a. Met uitzondering van persoonlijke informatie, die onder het privacybeleid valt, wordt elk materiaal dat je op de website publiceert beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wij hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal.

b. Het is verboden enig materiaal te plaatsen op of te verzenden naar de website:

 1. Dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aanzet tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, aanstootgevend, opruiend, lasterlijk, in strijd is met vertrouwelijkheid, in strijd is met privacy dat aanzet tot of overlast of ongemak veroorzaakt.
 2. Waarvoor je niet beschikt over alle benodigde licenties en/of goedkeuringen
 3. Dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet van, of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij in Nederland of enig ander land in de wereld
 4. Dat technisch schadelijk is (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, worms, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

c. Je mag geen misbruik maken van de website (inclusief, zonder beperking, door deze te kraken).

d. Wij zullen volledige medewerking verlenen aan wethavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdracht geven de identiteit te openbaren van of personen te lokaliseren die materiaal plaatsen in strijd met paragraaf 4b1-4 of paragraaf 4c.

5. Kosten en afleveren van berichten
a. Hoewel we erop toezien dat elk verzonden bericht wordt afgeleverd kunnen er gevallen voorkomen waarin de verzending en levering van een bepaald bericht niet mogelijk is als gevolg van factoren binnen een detentiecentrum die buiten onze macht liggen.

b. Berichten zullen niet worden afgeleverd als je account niet over voldoende middelen beschikt om elk bericht te verzenden.

c. De huidige prijs is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving, echter, eventuele prijswijzigingen zullen duidelijk worden vermeld op onze website.

d. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-bezorgen van berichten die achtergehouden in een bepaald detentiecentrum. Dit kan vanwege de reden vermeld in 4b of om redenen die specifiek zijn voor het detentiecentrum.

e.  Individuele detentiecentra behouden zich het recht voor geregistreerde gebruikers toegang te weigeren tot deze dienst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg.

6. Fotobijlagen
a. In veel penitentiaire inrichtingen is de eMates Fotoservice beschikbaar. Daarmee kun je maximaal 4 afbeeldingen aan je bericht toevoegen.

b. Ingebouwde filters zorgen ervoor dat ons systeem ongepaste afbeeldingen weigert. De kosten van geweigerde afbeeldingen worden niet terugbetaald.

c. De fotobijlagen worden samen met je bericht afgedrukt in kleur of zwart-wit, afhankelijk van het beleid in de penitentiaire inrichting waar je je bericht heen stuurt.

d. Wij behouden ons het recht voor om de prijsstelling van de bijlagen op elk moment te wijzigen.

7. Accountbeheer
a. Ieder account dat voor een periode van 6 maanden niet wordt gebruikt om een bericht te sturen wordt verwijderd, tegoed dat eventueel achterblijft op het account zal verwijderd worden zonder restitutie.

b. Berichten die worden verzonden met behulp van de website van eMates zullen voor de accounteigenaar beschikbaar blijven in de sectie ‘Verzonden berichten’.

8. Links van en naar andere websites
a. Links naar websites van derden op de website worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Als je deze koppelingen gebruikt, verlaat je de website. We hebben deze websites van derden niet beoordeeld en hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Wij onderschrijven deze dus niet of doen geen uitspraken over hen, of over enig materiaal daar gevonden, of over verkregen resultaat uit het gebruik ervan. Als je besluit om een van de websites van derden te bezoeken gelinkt aan de website, doe je dit volledig op eigen risico en wij hebben geen enkele aansprakelijkheid voor het niet nakomen door de eigenaar van de gelinkte website of een van haar leveranciers van enige verplichting jegens jou of voor een defect of gebrekkig product of dienst die een van hen je zou kunnen leveren.

b. Als je wilt linken naar de website is dat wel mogelijk, maar niet door de homepage van de website te kopiëren, en onder de volgende voorwaarden:

 1. ons logo mag niet worden verwijderd, vervormd of anderszins gewijzigd worden in formaat of uiterlijk;
 2. je mag onder geen voorwaarde doen voorkomen dat we producten of diensten onderschrijven, anders dan de onze;
 3. je mag geen verkeerde voorstelling van zaken geven over uw relatie met ons of valse informatie over ons geven;
 4. je mag niet op welke manier dan ook gebruikmaken van een van onze handelsmerken op de website, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 5. je mag niet linken vanaf een website waarvan u de eigenaar niet bent,
 6. je website mag geen inhoud bevatten die smakeloos, aanstootgevend of controversieel is
 7. inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of anderszins niet voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

c. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het recht in paragraaf 7b in te trekken wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden en om elke actie te ondernemen die wij geschikt achten.

d. Je vrijwaart ons volledig voor elk verlies of schade die wij of een van onze groepsmaatschappijen lijden wegens schending van paragraaf 7b.

9. Registratie
a. Iedere registratie is voor een enkele gebruiker. De enkele gebruiker kan een particulier of een organisatie zijn. Het is niet toegestaan je gebruikersnaam en wachtwoord te delen met een andere persoon of met meerdere gebruikers.

b. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de uitgegeven wachtwoorden ligt bij jezelf of bij je organisatie.

10. Disclaimer
a. Hoewel wij ernaar streven ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist is, garanderen wij niet de juistheid en volledigheid van het materiaal op de website. We kunnen wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op de website, of aan de producten en prijzen ervan, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Het materiaal op de website kan verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

b. Anders dan een dienst die je besluit te accepteren volgens onze afzonderlijke leveringsvoorwaarden, wordt het materiaal op de website aangeboden ‘as is’, zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal is toegestaan door de wet, bieden wij de website op basis dat we alle verklaringen, garanties, bepalingen en overige voorwaarden (inclusief, zonder beperking, de wettelijke voorwaarden voor voldoende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en inachtneming van redelijke zorg en vaardigheid) uitsluiten die zonder deze gebruiksvoorwaarden van kracht zouden zijn met betrekking tot de website.

11. Aansprakelijkheid
a. Wij, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van de website), en een van onze groepsmaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor iedere soort van verlies of schade van welke omvang dan ook, voor u of een derde partij (inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of schade, of verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onderbreking van de bedrijfsvoering, en of uit onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), contractueel of anderszins) in verband met de Website op enige wijze of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van gebruik van de Website, de websites verbonden aan de Website of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, het gebruik van, of bladeren door de website of het downloaden van enig materiaal van de website of de websites verbonden aan de Website.

b. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uitsluiten of beperken.

c. Als je gebruik van materiaal op de Website resulteert in de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, komen alle kosten daarvan voor uw rekening.

12. Gegevensbescherming
a. Door het verstrekken van je persoonsgegevens stem je in met de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en verklaar je je akkoord met onze verwerking van “persoonsgegevens” (zoals gedefinieerd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 1/9/2001). Wij behandelen je persoonlijke gegevens als vertrouwelijk.

b. Je erkent en aanvaardt gebonden te zijn aan de voorwaarden van het privacybeleid.

c. Alle inkomende post voor gedetineerden, dus ook berichten die via eMates binnenkomen, moet de naam en het adres van de afzender bevatten. Deze gegevens worden daarom uitgeprint op de berichten die wij voor u doorsturen naar gedetineerden. Je e-mailadres wordt niet meegestuurd.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde afdeling van de Rechtbank te Haarlem.

14. Overige
a. Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin we onze aansprakelijkheid uitsluiten) zal dat niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van enig ander onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden.

b. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst met betrekking tot het gebruik van en toegang tot de Website. Je mag deze niet wijzigen op enig moment. Niets dat door enig persoon namens wordt gezegd kan worden begrepen als een afwijking of uitzondering van deze gebruiksvoorwaarden of een erkende vertegenwoordiging van de Website of de aard en kwaliteit van de items die daarop worden weergegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke vertegenwoordiging in geval deze onjuist of misleidend is.

15. Restitutie
Als je je account opzegt binnen zeven dagen na het aanmaken heb je recht op teruggave van het uitstaande tegoed. Dit is het oorspronkelijk aangekochte tegoed verminderd met de kosten van eventueel reeds verzonden berichten, en verminderd met € 3,50 administratiekosten. Vanaf zeven dagen na het openen van een account vervalt dit recht op restitutie.