Handige links

Achterblijvers na Detentie

Stichting voor lotgenotencontact, beheert een besloten Facebook-groep voor (familie)relaties van gedetineerden.


BONJO

BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging voor ruim 70 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties. Je kunt bij BONJO terecht als bezoekt wilt, juridische informatie, hulp bij het vinden van nazorg en verzekeringen voor ex-gedetineerden.


DOOR

Door Opvang en Ontmoeting Resocialisatie wil bijdragen aan het verhogen van kansen voor gedetineerden in het laatste gedeelte van hun detentieperiode en ex-gedetineerden om terug te keren in de samenleving. Laagdrempelige hulp op het gebied van wonen, werken, relaties, financiën, zingeving en zorg in de provincie Zeeland.


Een Nieuwe Start (Humanitas) 

Coachingstraject voor ex-gedetineerden. Ex-gedetineerden krijgen ondersteuning door vrijwilligers voor een periode van drie maanden tot een jaar. Ondersteuning op het gebied van wonen, werken, sociale contacten et cetera. Of de vrijwilliger biedt een luisterend oor. Een Nieuwe Start is een project van Humanitas. Kijk hier voor andere projecten van Humanitas voor (ex-)gedetineerden.


Exodus Nederland

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf, die gemotiveerd zijn om uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid door het land, of bij een maatje uit het Exodus-vrijwilligersnetwerk.


Forensica

Particulier onderzoeksbureau. Een jong en innovatief bedrijf gespecialiseerd in forensisch onderzoek naar de bewijslast in uw (straf)zaak. Bijvoorbeeld een contra-expertise van DNA-onderzoek, DNA-profielen, handtekeningonderzoek, het vergelijken van de aangetroffen vingerafdrukken, digitaal onderzoek of het verifiëren van een getuigenverklaring.


Familiezorg van Gevangenenzorg Nederland

‘Ik voel me ook gestraft’, is een uitspraak die wij vaak horen. Als achterblijvende familie ondervind je de gevolgen van detentie. Wil je een luisterend oor, chathulp of iemand die met je meedenkt via maatjescontact? Zie www.familievangevangenen.nl of bel naar 079 331 05 68.

Wij bieden ook maatjescontact voor gedetineerden. Zie: www.gevangenenzorg.nl. De gedetineerde kan bellen via het gratis nummer: 0800 331 05 68.


Klachtenloket Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Heeft u een klacht over de dienstverlening van DJI? Voelt u zich onjuist behandeld door DJI-personeel? Dan kunt u dit aan het Klachtenloket DJI melden. DJI is verplicht uw klacht in behandeling te nemen, grondig te onderzoeken en u binnen afzienbare tijd een beslissing te laten weten.


mijnreclassering

Voorlopige hechtenis of detentie kan zeer ontwrichtend werken. mijnreclassering.nl levert binnen 3 to 14 dagen goed onderbouwde schorsings- en voorlichtingsrapportages om te proberen detentie te voorkomen of zo snel mogelijk te beëindigen door een schorsing op realistische voorwaarden.


Moria

Stichting Moria ziet (ex-)gedetineerde jongeren met andere ogen. Door opvang, persoonlijke begeleiding en voorlichting wil Moria met én voor hen werken aan een nieuw toekomstperspectief.


Nadine Foundation

Op 2 december 2006 is Nadine door haar ex-vriend vermoord. Als levend monument voor Nadine is de Nadine Foundation "tegen geweld" opgericht. De stichting probeert de dromen van Nadine alsnog uit te laten komen. Hoofddoelstelling is het bestrijden van de vele vormen van geweld, maar daarnaast is er volop oog voor de bevordering van dierenwelzijn.


Ontmoeting

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.


Platform Relaties van Gedetineerden

Besloten Facebook-groep voor (familie)relaties van gedetineerden.


PrisonLAW

PrisonLAW is een onafhankelijke stichting die rechtshulp biedt aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. PrisonLAW geeft juridische informatie wil mensenrechtenschendingen bestrijden.Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door herhaling van crimineel gedrag (recidive) terug te dringen. Dat doet ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.


Prison Show

Podcast over justitie, straf en herstel. Meerzijdig partijdig, onafhankelijk en betrokken zoals je dat nergens hoort. Presentatie: Frans Douw en Edwin Kleiss.


Reclassering Nederland

Reclassering Nederland begeleidt verdachten en veroordeelden vanaf de arrestatie tot na de vrijlating. Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door herhaling van crimineel gedrag (recidive) terug te dringen. Dat doet ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.


Slachtoffer in Beeld (SiB)

Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders.


STEK

STEK (Stichting Tijdelijk Eigen Kamer) biedt huisvesting aan ex-gedetineerden uit Amsterdam gedurende zes maanden om zaken als uitkering, werk en permanente behuizing te regelen. Zo nodig kan het huurcontract nog drie maanden verlengd worden. STEK-woningen zijn niet voor permanente of langdurige bewoning beschikbaar.


SurAnt

Tijdens en na detentie helpen onze vrijwilligers bij het vinden van werk, woning of het leggen van sociale contacten.


VRIJ

Stichting VRIJ behartigt de belangen van de gevangenen onder meer door praktische hulp, voorlichting en informatie over het regelen van financiën en studie voor gedetineerden. Zeventig vrijwilligers bezoeken de gedetineerden in gevangenissen en tbs-klinieken door heel Nederland.


Zorgconcept

Zorgconcept is een landelijk werkende organisatie die zich richt op advisering- en arbeidsreïntegratie.