Handige links


Achterblijvers na Detentie
Besloten Facebook-groep voor (familie)relaties van gedetineerden.

BONJO
BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging voor ruim 70 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties. Je kunt bij BONJO terecht als bezoekt wilt, juridische informatie, hulp bij het vinden van nazorg en verzekeringen voor ex-gedetineerden.

DOOR
Door Opvang en Ontmoeting Resocialisatie wil bijdragen aan het verhogen van kansen voor gedetineerden in het laatste gedeelte van hun detentieperiode en ex-gedetineerden om terug te keren in de samenleving. Laagdrempelige hulp op het gebied van wonen, werken, relaties, financiën, zingeving en zorg in de provincie Zeeland.

Een Nieuwe Start (Humanitas) 
Coachingstraject voor ex-gedetineerden. Ex-gedetineerden krijgen ondersteuning door vrijwilligers voor een periode van drie maanden tot een jaar. Ondersteuning op het gebied van wonen, werken, sociale contacten et cetera. Of de vrijwilliger biedt een luisterend oor. Een Nieuwe Start is een project van Humanitas. Kijk hier voor andere projecten van Humanitas voor (ex-)gedetineerden.

Exodus Nederland
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf, die gemotiveerd zijn om uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid door het land, of bij een maatje uit het Exodus-vrijwilligersnetwerk.

Forensica
Particulier onderzoeksbureau. Een jong en innovatief bedrijf gespecialiseerd in forensisch onderzoek naar de bewijslast in uw (straf)zaak. Bijvoorbeeld een contra-expertise van DNA-onderzoek, DNA-profielen, handtekeningonderzoek, het vergelijken van de aangetroffen vingerafdrukken, digitaal onderzoek of het verifiëren van een getuigenverklaring.

Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland zet zich in om vanuit een bijbelse roeping hulp te bieden aan gevangenen en hun familie. Wil gevangenen en hun familie perspectief geven voor een toekomst waarbij ze tot hun bestemming komen.

Klachtenloket Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Heeft u een klacht over de dienstverlening van DJI? Voelt u zich onjuist behandeld door DJI-personeel? Dan kunt u dit aan het Klachtenloket DJI melden. DJI is verplicht uw klacht in behandeling te nemen, grondig te onderzoeken en u binnen afzienbare tijd een beslissing te laten weten.

MFT Consultancy
Ondernemer en nu gedetineerd? MFT Consultancy houdt uw bedrijf draaiende wanneer u dat zelf even niet kunt.

mijnreclassering
Voorlopige hechtenis of detentie kan zeer ontwrichtend werken. mijnreclassering.nl levert binnen 3 to 14 dagen goed onderbouwde schorsings- en voorlichtingsrapportages om te proberen detentie te voorkomen of zo snel mogelijk te beëindigen door een schorsing op realistische voorwaarden.

Moria
Stichting Moria ziet (ex-)gedetineerde jongeren met andere ogen. Door opvang, persoonlijke begeleiding en voorlichting wil Moria met én voor hen werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Nadine Foundation
Op 2 december 2006 is Nadine door haar ex-vriend vermoord. Als levend monument voor Nadine is de Nadine Foundation “tegen geweld” opgericht. De stichting probeert de dromen van Nadine alsnog uit te laten komen. Hoofddoelstelling is het bestrijden van de vele vormen van geweld, maar daarnaast is er volop oog voor de bevordering van dierenwelzijn.

Ontmoeting
Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Platform Relaties van Gedetineerden
Besloten Facebook-groep voor (familie)relaties van gedetineerden.

PrisonLAW
PrisonLAW is een onafhankelijke stichting die rechtshulp biedt aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. PrisonLAW geeft juridische informatie wil mensenrechtenschendingen bestrijden.Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door herhaling van crimineel gedrag (recidive) terug te dringen. Dat doet ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

Reclassering Nederland
Reclassering Nederland begeleidt verdachten en veroordeelden vanaf de arrestatie tot na de vrijlating. Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door herhaling van crimineel gedrag (recidive) terug te dringen. Dat doet ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

Slachtoffer in Beeld (SiB)
Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders.

STEK
STEK (Stichting Tijdelijk Eigen Kamer) biedt huisvesting aan ex-gedetineerden uit Amsterdam gedurende zes maanden om zaken als uitkering, werk en permanente behuizing te regelen. Zo nodig kan het huurcontract nog drie maanden verlengd worden. STEK-woningen zijn niet voor permanente of langdurige bewoning beschikbaar.

SurAnt
Tijdens en na detentie helpen onze vrijwilligers bij het vinden van werk, woning of het leggen van sociale contacten.

VRIJ
Stichting VRIJ behartigt de belangen van de gevangenen onder meer door praktische hulp, voorlichting en informatie over het regelen van financiën en studie voor gedetineerden. Zeventig vrijwilligers bezoeken de gedetineerden in gevangenissen en tbs-klinieken door heel Nederland.

Zorgconcept
Zorgconcept is een landelijk werkende organisatie die zich richt op advisering- en arbeidsreïntegratie.